Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin sprzedaży towarów, zwany dalej Regulaminem, dotyczy towarów oferowanych przez firmę Stocklots Dominik Małysa z siedzibą przy ul. Elfów 105, 80-180 w Gdańsku, zwaną dalej Sprzedawcą.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników realizujących zamówienia u Sprzedawcy, zwanych dalej Klientami, od dnia 11 lutego 2013 roku.
3. Klient zamawiając, a następnie kupując towar, na podstawie zapisów Regulaminu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść w całości.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej http://www.stocklots.hurtownia.com/ - zwanej dalej jako strona internetowa.

 

2. Ceny i wartość zamówienia.

1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 1.500,00 zł netto.
2. Do wartości zamówienia doliczany jest podatek VAT w wysokości stosownej do aktualnych stawek określonych dla danego towaru we właściwych przepisach prawa podatkowego.
3. Kwota, którą Klient płaci Sprzedawcy wraz z wartością zamówienia, zawiera koszty przesyłki.3. Podmioty upoważnione do dokonywania zamówienia.

Sprzedawca zastrzega, że Klientem mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, zaakceptowani następnie przez Sprzedającego podczas procesu rejestracji. Klientowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Sprzedawcy z tytułu braku akceptacji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

4. Proces zamówienia.

1. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową.
2. W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Klienta, wskutek czego zamawiany towar nie będzie mógł zostać skutecznie dostarczony Klientowi, koszt kolejnej dostawy towaru na rzecz Klienta będzie powiększony o 2-krotność stawki za transport zrealizowany pierwotnie.
3. W zależności od wartości zamówienia, Klient może dostać dodatkowy upust stosownie do informacji, które będą widoczne w panelu zakupowym na stronie internetowej.
4. W momencie zakończenia zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną podsumowanie kwoty należnej do zapłaty wraz z prośbą o płatność. W przypadku, gdy Sprzedawca wyznacza termin płatności, Klient otrzymuje zestawienie informacyjne.
5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z uznaniem wierzytelności z niego wynikającej i nie może zostać odwołane ani zmienione jednostronnie przez Klienta.

 

5. Realizacja zamówienia.

1. Zamówienie jest dostarczane poprzez firmę kurierską wybraną przez Sprzedającego.
2. Zamówienie jest pakowane w Magazynie. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków z tytułu zapłaty za zamówienie na rachunku Sprzedawcy, towar wraz z fakturą VAT jest wysyłany do Klienta; w wypadku, gdy Klientowi zostanie przyznany limit kredytowy (co może nastąpić nie wcześniej, niż po 3 zrealizowanym zamówieniu), towar wraz z fakturą VAT jest wysyłany do Klienta najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę samego zamówienia.
3. Rzeczywisty czas realizacji zamówienia może być krótszy, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w dniu wysyłki towaru na adres mailowy wskazany w toku rejestracji na panelu zakupowym Sprzedawcy.
4. Sprzedający zastrzega, iż w zależności od rozmiaru i dostępności przedmiotów zamówienia, a także na skutek wystąpienia siły wyższej, powyższy termin może ulec nieznacznemu wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w toku rejestracji na panelu zakupowym Sprzedawcy.
5. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 12:00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godziny 8:00 następnego dnia roboczego.

 

6. Faktury i płatności.

1. Podstawową formą płatności za zakupione towary jest płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. W szczególnych przypadkach, nie wcześniej niż po 3 zrealizowanym zamówieniu i po złożeniu przez Klienta stosownego wniosku drogą pisemną lub mailową, Sprzedawca będzie mógł udzielić Klientowi limitu kredytowego z terminem płatności wskazanym indywidualnie przez Sprzedawcę, nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Faktura VAT z odroczonym terminem płatności zostanie wówczas doręczona Klientowi wraz z dostarczonym towarem przez kuriera.
3. Klient po złożeniu zamówienia na stronie internetowej otrzymuje jego potwierdzenie wysłane na adres mailowy wskazany przez niego w trakcie procedury rejestracyjnej, na podstawie której dokonuje płatności przed dostawą. Na prośbę Klienta Sprzedawca wystawi fakturę proforma.
4. W przypadku, gdy ilość zamówionych towarów będzie się różnić od ilości w dostawie, Klientowi zostaje zwrócona nadpłacona kwota. Jeżeli Klientowi został wyznaczony termin płatności, to zostaje on poinformowany drogą elektroniczną o odpowiednim pomniejszeniu wartości zamówienia, które jest realizowane. Klient nie może dochodzić żadnych innych roszczeń z podanego wyżej tytułu, w szczególności roszczeń o odsetki i roszczeń o charakterze odszkodowawczym.
5. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone zgodnie z wartością minimalną 1.500,00 zł netto, jednak w chwili realizacji okaże się, że ilość posiadanych towarów jest mniejsza od zamówionych, zamówienie jest realizowane i dostarczane na koszt Sprzedawcy, a jego wartość jest ustalana na kwotę niższą. Klient nie może żądać innych rozwiązań z podanego tytułu.
6. Klient jest związany cenami podanymi na stronie internetowej oraz systemem rabatowym uzależnionym od progów wartościowych zamówienia. W przypadku, gdy ilość posiadanych towarów jest mniejsza od zamówionych, obowiązuje rabat wynikający z wielkości zamówienia, a nie z wartości dostawy.

 

7. Reklamacje.

1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zamówionego towaru pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki i do złożenia w tym terminie pisemnej reklamacji na adres siedziby Stocklots Dominik Małysa, pod rygorem nie uznania jej przez Sprzedawcę.
2. Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem tego kuriera albo kierowcy firmy spedycyjnej, który dostarczył zamówiony towar. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki, zawiadomić o zaistniałej sytuacji składając pisemną reklamację na adres siedziby Stocklots Dominik Małysa. Reklamacje niespełniające wyżej opisanej procedury nie będą uwzględniane.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru, a Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozwiązania.
4. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa Sprzedawca. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru wolnego od wad pokrywa Klient.

 

8. Odpowiedzialność.

1. Stocklots Dominik Małysa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania sprzedanych produktów.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleceń, zwłaszcza z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, za pomocą których realizuje zamówienie. Tym samym Klient nie może dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych od Sprzedawcy z podanego wyżej tytułu.
3. Rękojmia za wady dostarczonego przez Sprzedającego towaru jest wyłączona w wypadku niezłożenia przez Kupującego reklamacji Sprzedającemu w trybie i terminie wskazanym w pkt 7 powyżej niniejszego Regulaminu (Reklamacje).
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie strony internetowej, błędne informacje na stronie internetowej, w tym w szczególności spowodowane wskutek błędów systemowych i wirusów komputerowych.